การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในเด็กเล็กๆ นั้น เป็นไปเพื่อความเข้าใจในธรรมชาติทางเพศของตัวเอง และครอบคลุมไปถึงเพศตรงข้ามและเพศอื่นๆ ที่เขาจะได้พบเจอในสังคม โดยเด็กๆ จะได้ประโยชน์หลายด้าน เช่น

1. เข้าใจตนเอง

การเข้าใจตัวเองว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เข้าใจบทบาท และร่างกายของตัวเอง รวมทั้งปฏิบัติตนตรงตามบทบาททางเพศ เช่น การแต่งกาย คำพูด กริยามารยาทต่างๆ รวมทั้งรู้จักดูแลร่างกายตัวเองได้อย่างถูกสุขอนามัยและเหมาะสมตามเพศ

2. เข้าใจที่มาของตัวเอง

เด็กได้เรียนรู้ความสำคัญของเพศในการให้กำเนิดชีวิต ทำให้เด็กได้เข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องไปแอบเรียนรู้ หรือหาคำตอบจากที่อื่น ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ในทางที่ไม่เหมาะสม และเป็นอันตราย

3. ปกป้องตัวเองได้

เมื่อเด็กเข้าใจบทบาททางเพศของตัวเอง เด็กจะสามารถปกป้องตัวเองจากการถูกคุกคามทางเพศ และรู้เท่าทันอันตรายต่างๆ ในสังคมได้

5. ปลูกฝังทัศนคติที่ดี

การที่เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างเปิดกว้าง จะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเพศของตน และเพศอื่นๆ ในสังคม ไม่แบ่งแยกหรือโตขึ้นเป็นคนที่เหยียดหยามคนอื่นในเรื่องเพศ

ที่มา : happymom in.th

By admin